Πολιτική ποιότητας

Η φήμη της TENTO EXPRESS βασίζεται στην ικανότητα της να παράγει και να εμπορεύεται ποιοτικά προϊόντα.

Η Πολιτική της TENTO EXPRESS είναι να επιτύχει την εφαρμογή και διατήρηση προδιαγραφών που θα της εξασφαλίζουν την παραγωγή προϊόντων που να ικανοποιούν τις αναμενόμενες και δεδηλωμένες απαιτήσεις των πελατών της, καθώς επίσης και την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Στόχοι της επιχείρησης είναι η συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών και η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των διεργασιών.

Επιτυγχάνοντας του παραπάνω στόχους, οι πελάτες της προμηθεύονται προϊόντα με υψηλά στάνταρτς ποιότητας και με εμπιστοσύνη.

Η TENTO EXPRESS για να υποστηρίξει την επιτυχία των παραπάνω στόχων και για να αποδείξει τη δέσμευσή της για την ποιότητα αποφάσισε να εφαρμόσει ένα σύστημα ποιότητας σύμφωνο με το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008.

Η TENTO EXPRESS διατηρεί τον έλεγχο και τη σταθερή ποιότητα με την προσεκτική επιλογή των Α’ υλών, τους σχολαστικά επιλεγμένους προμηθευτές και συνεργάτες και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της.

Για να επιτευχθεί η συνεχής βελτίωση των επιδόσεών της, θα πρέπει ο καθένας στην επιχείρηση να στοχεύει συνεχώς να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα την εργασία του, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και να συμμορφώνεται με τις προκαθορισμένες διαδικασίες. Το ενδιαφέρον της επιχείρησης για συνεχή βελτίωση απαιτεί να ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι για να υποβάλλουν υποδείξεις βελτιώσεων απευθύνοντας αυτές στους άμεσους προϊστάμενους. Κάθε εργαζόμενος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αλυσίδας ποιότητας και είναι απαραίτητος για να διασφαλιστεί η εφαρμογή του προτύπου ποιότητας.

Ο Γ. Διευθυντής
Δεκέμβριος 2014

Κουκουρέλης Ιωάννης